Taiteen perusopetuksen (TPO) musiikin laaja oppimäärä

(Tämä osuus tullaan päivittämään syksyllä 2017, kun uudet opetussuunnitelmat tulevat voimaan)

Lainsäädäntö

Opetushallituksen laatimissa valtakunnallisissa Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellään musiikin laajan oppimäärän tehtävät, arvopohja ja yleiset tavoitteet seuraavalla tavalla:

Klarinetti Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaisen opetuksen tulee luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle, sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin.

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Tehtävänä on myös kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuorovaikutus muiden musiikinopetusta ja taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon musiikkialan ammattikoulutuksen ja työelämän asettamat vaatimukset.

Opetus

Varsinaisiin perustason opintoihin hyväksytty oppilas on testattu, ja näin ollen hänellä pitäisi olla musiikilliset edellytykset vastaanottaa opetusta, joka alusta pitäen on tavoitteellista. Opettajien opetusmetodit saattavat jonkin verran poiketa toisistaan, mutta päämäärä on sama: luoda oppilaalle sellainen musiikkisuhde, että se vastaa hänen edellytyksiään ja toiveitaan. Samalla huolehditaan siitä, että osaamiseen ei jää aukkoja, jotka haittaisivat myöhempiä opintoja.

Instrumenttiopetus ja yhteismusisointi muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Mahdollisuus soveltaa instrumenttitaitoja yhteismusisointiin opintojen alusta lähtien on tärkeä musiikin iloa luova ja opiskelumotivaatiota vahvistava tekijä. Yhteismusisoinnin opetuksen toteuttamistavat ovat suhteessa oppilaan ikään ja instrumenttitaitojen tasoon. Opintojen eri vaiheissa työskentely voi tapahtua esim. työpajoissa, periodeina tai projekteina. Yhteismusisoinnin integroiminen musiikin perusteiden opetukseen soveltuu erityisesti opiskelun alkuvaiheeseen. Kuuluminen erilaisiin kokoonpanoihin ja tyylillisesti vaihteleva, vaikeusasteeltaan sopiva ohjelmisto tukevat parhaiten oppilaan musiikillista kehitystä. Yhteismusisoinnin opetuksessa painottuu myös ryhmän jäsenten sosiaalisten taitojen ja keskinäisen vuorovaikutuksen kehittäminen.

Perustasolla opiskellaan heti alusta alkaen ainakin pääainetta, joka nuoremmilla on jokin soitin. Myös yksinlaulu voi äänenmurroksen ohittaneilla olla mahdollinen pääaine. Aivan mahdotonta ei ole opiskella pääaineena vaikkapa musiikin perusteita. Kun oppilaat tulevat valintakokeiden kautta varsin erilaisin valmiuksin varustettuina, muodostuu jokaiselle oppilaalle hänen opinnoistaan henkilökohtainen malli. Tämä kirjataan vuosittain oppilaskohtaisesti esim. opintoilmoitus-nimisenä. Koko oppilaitosta koskeva opetussuunnitelma hyväksytään paikallisesti ylläpitäjän määräämässä toimielimessä.

Oppilaat aloittavat opinnot eri ikäisinä ja erilaisin valmiuksin varustettuina. Tästä syystä jokaisen oppilaan opinnot etenevät yksilöllisesti. Opintojen edetessä noudatetaan oppilaitoksen omaa opetussuunnitelmaa sekä opettajan ja oppilaan yhdessä räätälöimää henkilökohtaista opinto-ohjelmaa. Erittäin tärkeä osa opetusta ovat musiikin perusteet, eli säveltapailun ja teorian sekä musiikkitiedon opinnot, jotka muodostavat perustan soittotaidon oppimiselle. Oppilaitos seuraa ja tukee kunkin oppilaan tavoitteiden ja opetussuunnitelman toteutumista.

Perustason opinnot on jaettu tasoihin. Pääaineesta riippuen niitä on joko kolme tai kaksi. Todistuksen perustason opinnoista voi saada oppilaan tehtyäBasisti tasosuoritus 3:n solistisessa pääaineessa ja musiikin perusteissa eli teoria/säveltapailussa sekä peruskurssin musiikkitiedossa.

Musiikin kuuntelu on tärkeä osa musiikin opiskelua. Oppilaitoksen tehtävänä on harjaannuttaa oppilaita monipuoliseen musiikin kuunteluun, totuttaa heitä käymään konserteissa ja muissa musiikkitilaisuuksissa sekä tehdä musiikkielämää tutuksi kullekin ikäkaudelle soveltuvalla tavalla. Vanhemmat pystyvät oppilaskonserteissa käymällä seuraamaan lastensa opintoja sekä tukemaan nuoren esiintymistä ja musiikkiharrastusta.

Musiikki on tarkoitettu esitettäväksi, ja esiintyminen on erottamaton osa musiikinopiskelua. Esiintymiskoulutus alkaa samalla hetkellä kuin koko opiskelu ja etenee taitojen karttumisen myötä yhä vaativampiin yhteyksiin.

Oppilaitoksen on huolehdittava siitä, että oppilaille on tarjolla riittävästi kunkin taidoille sopivia esiintymistilaisuuksia ja monipuolisia, palkitsevia tehtäviä. Tavoitteena on luonteva, vapautunut suhde musiikin esittämiseen ja hyvä itsetunto.

Opetusta tarjoavat

Musiikin perustason opetuksesta vastaavat pääasiassa musiikkiopistot, mutta tämän tason opetusta annetaan myös musiikkikouluissa, konservatorioissa ja Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksessa.

powered by eMedia